Operator's Ohio coaster tour takes off

By Joseph Kornik /

Comments