Airports Serving Kar Kar


Kar KarFind Hotels Near Kar Kar

Kar Kar, Papua New Guinea

SaidorFind Hotels Near Saidor

Saidor, Papua New Guinea

24.7 miles

NankinaFind Hotels Near Nankina

Nankina, Papua New Guinea

25.1 miles

BambuFind Hotels Near Bambu

Bambu, Papua New Guinea

28.8 miles

BunsilFind Hotels Near Bunsil

Bunsil, Papua New Guinea

31.4 miles

TeptepFind Hotels Near Teptep

Teptep, Papua New Guinea

35 miles

MadangFind Hotels Near Madang

Madang, Papua New Guinea

40.7 miles

GorokaFind Hotels Near Goroka

Goroka, Papua New Guinea

55.8 miles

DodoimaFind Hotels Near Dodoima

Dodoima, Papua New Guinea

58.4 miles

BundiFind Hotels Near Bundi

Bundi, Papua New Guinea

59.6 miles

NadzabFind Hotels Near Nadzab

Lae, Papua New Guinea

73 miles

DerimFind Hotels Near Derim

Derim, Papua New Guinea

75.4 miles

WasuFind Hotels Near Wasu

Wasu, Papua New Guinea

76.2 miles

KabwumFind Hotels Near Kabwum

Kabwum, Papua New Guinea

79.6 miles

AiyuraFind Hotels Near Aiyura

Aiyura, Papua New Guinea

80.5 miles

ChimbuFind Hotels Near Chimbu

Kundiawa, Papua New Guinea

82 miles

SatwagFind Hotels Near Satwag

Satwag, Papua New Guinea

86 miles

IndagenFind Hotels Near Indagen

Indagen, Papua New Guinea

86.1 miles

KuriFind Hotels Near Kuri

Kuri, Papua New Guinea

86.7 miles

KolFind Hotels Near Kol

Kol, Papua New Guinea

88.3 miles

LaeFind Hotels Near Lae

Lae, Marshall Islands

92.6 miles

MangaFind Hotels Near Manga

Manga, Papua New Guinea

96.3 miles

MangunaFind Hotels Near Manguna

Manguna, Papua New Guinea

96.3 miles

JosephstaalFind Hotels Near Josephstaal

Josephstaal, Papua New Guinea

100.6 miles

OgeranangFind Hotels Near Ogeranang

Ogeranang, Papua New Guinea

100.8 miles

TabibugaFind Hotels Near Tabibuga

Tabibuga, Papua New Guinea

101.3 miles

AiomeFind Hotels Near Aiome

Aiome, Papua New Guinea

103.1 miles

IbokiFind Hotels Near Iboki

Iboki, Papua New Guinea

103.7 miles

KarimuiFind Hotels Near Karimui

Karimui, Papua New Guinea

104.5 miles

MindikFind Hotels Near Mindik

Mindik, Papua New Guinea

104.8 miles

MenyamyaFind Hotels Near Menyamya

Menyamya, Papua New Guinea

105 miles

KoinambeFind Hotels Near Koinambe

Koinambe, Papua New Guinea

105.4 miles

PindiuFind Hotels Near Pindiu

Pindiu, Papua New Guinea

109.2 miles

BuloloFind Hotels Near Bulolo

Bulolo, Papua New Guinea

110.4 miles

SimbaiFind Hotels Near Simbai

Simbai, Papua New Guinea

112.6 miles

HawabangoFind Hotels Near Hawabango

Hawabango, Papua New Guinea

115.4 miles

AnnanbergFind Hotels Near Annanberg

Annanberg, Papua New Guinea

116 miles

SiassiFind Hotels Near Siassi

Siassi, Papua New Guinea

118.2 miles

KomakoFind Hotels Near Komako

Komako, Papua New Guinea

118.5 miles

KongeFind Hotels Near Konge

Konge, Papua New Guinea

119.2 miles

WauFind Hotels Near Wau

Wau, Papua New Guinea

120.4 miles

KaintibaFind Hotels Near Kaintiba

Kaintiba, Papua New Guinea

124.5 miles

KagamugaFind Hotels Near Kagamuga

Mount Hagen, Papua New Guinea

125.2 miles

KanabeaFind Hotels Near Kanabea

Kanabea, Papua New Guinea

127.5 miles

LablabFind Hotels Near Lablab

Lablab, Papua New Guinea

128.1 miles

FinschhafenFind Hotels Near Finschhafen

Finschhafen, Papua New Guinea

135.1 miles

TekaduFind Hotels Near Tekadu

Tekadu, Papua New Guinea

137 miles

NamudiFind Hotels Near Namudi

Namudi, Papua New Guinea

138 miles

MoroFind Hotels Near Moro

Moro, Papua New Guinea

141 miles

IokeaFind Hotels Near Iokea

Iokea, Papua New Guinea

147.4 miles