Yoshino Attractions


Kinpusen-ji

Yoshino-yama, Yoshino-cho

Sightseeing- Historic Sites

Yoshimizu-jinja Shrine

579 Yoshino-yama, Yoshino-cho

Sightseeing- Historic Sites